OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je spolek RESCUE - Záchranná technická a zdravotní služba, IČ 69345937 se sídlem Čapkova 2, 140 00 Praha 4 (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Čapkova 2, 140 00 Praha 4
  e-mail: info@rescue-ztzs.cz
  telefon: +420 601 154 155
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává pouze běžné osobní údaje, které jste mu sám/sama poskytl/a. V konkrétních případech může jít zejména o návštěvu našich webových stránek, vyplnění formuláře s přihláškou, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem je Váš souhlas. Účelem je evidence členů spolku a jejich kontaktování telefonicky, případně e-mailem.
 2. Zákonným důvodem je oprávněný zájem správce. Účelem je odhalování chyb serveru a prevence útoků na server (provozovatel webhostingových služeb).
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:
 1. po dobu trvání členství ve spolku,
 2. po dobu nezbytnou k vyřízení požadavku, popř. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na provozu spolku (pověřené osoby správce),
  • zajišťující služby provozování webových stránek (spol. INTERNET CZ a.s.).
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1 odst. 2 těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím hesel, antivirového programu a zámků.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním přihlášky z webového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.